Có 1 kết quả:

viên âm

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lời nói trọn vẹn, chỉ lời nói của Phật ( tiếng nhà Phật ).