Có 1 kết quả:

đồ thư quán

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thư viện. Viết tắt là 圕.