Có 1 kết quả:

đồ thư quán

1/1

Từ điển phổ thông

thư viện sách

Từ điển trích dẫn

1. Cơ cấu tổ chức sưu tập, bảo tồn thư tịch, tư liệu... để cho công chúng tham khảo gọi là “đồ thư quán” 圖書館.