Có 1 kết quả:

đồ mưu

1/1

đồ mưu

phồn thể

Từ điển phổ thông

mưu đồ, âm mưu, mưu toan