Có 1 kết quả:

đoàn đội

1/1

đoàn đội

phồn thể

Từ điển phổ thông

đoàn, đội, nhóm, tổ