Có 1 kết quả:

đoàn ngư

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Con ba ba. § Cũng gọi là “miết” 鼈 hay “giáp ngư” 甲魚.