Có 1 kết quả:

thổ công

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vị thần coi về đất đai. Tục ngữ: » Đất có thổ công, sông có hà bá «.