Có 1 kết quả:

thổ đôi

1/1

thổ đôi

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

ụ đất, gò đất