Có 1 kết quả:

thổ dân

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người sống trong rừng.

Một số bài thơ có sử dụng