Có 1 kết quả:

thổ thần

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như Thổ công 土公.

Một số bài thơ có sử dụng