Có 1 kết quả:

tại giả

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Còn đang ở trong thời gian được phép nghỉ, chưa phải đi làm việc.