Có 1 kết quả:

tại hậu

1/1

tại hậu

giản thể

Từ điển phổ thông

ở đằng sau, ở phía sau