Có 1 kết quả:

tại tang

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Còn quàn ở nhà, chưa đem chôn ( nói về người chết ).