Có 1 kết quả:

tại bàng

1/1

tại bàng

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

ở bên cạnh

Một số bài thơ có sử dụng