Có 1 kết quả:

tại dinh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Còn phục vụ trong quân đội, chưa được giải ngũ.