Có 1 kết quả:

tại xa

1/1

tại xa

phồn thể

Từ điển phổ thông

ở trên xe, ở trên tàu

Một số bài thơ có sử dụng