Có 1 kết quả:

di thượng lão nhân

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Ông già ở “Di Kiều” 圯橋, tức “Hoàng Thạch Công” 黃石公, vị tiên, thầy của “Trương Lương” 張良 nhà Hán. § Xem: “di kiều” 圯橋.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ông già trên cầu, tức Hoàng thạch Công, vị tiên, thầy của Trương Lương nhà Hán.