Có 1 kết quả:

di kiều

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Tên đất thuộc tỉnh Giang Tô 江蘇. Cuối đời Tần, “Trương Lương” 張良 gặp “Hoàng Thạch Công” 黃石公 ở đây và được trao binh thư để phò nhà Hán.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên cây cầu thuộc tỉnh Giang Tô, cuối đời Tần Trương Lương gặp Hoàng Thạch Công trên cầu này và được trao binh thư để phò nhà Hán.

Một số bài thơ có sử dụng