Có 1 kết quả:

địa khoán

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Ngày xưa chỉ bằng khoán đất, khế ước về quyền sở hữu ruộng đất.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tờ giấy chứng nhận quyền sở hữu đất đai. Ta gọi là Bằng khoán đất.