Có 1 kết quả:

địa khu

1/1

địa khu

giản thể

Từ điển phổ thông

khu đất, vùng đất, miền