Có 1 kết quả:

địa khu

1/1

địa khu

phồn thể

Từ điển phổ thông

khu đất, vùng đất, miền

Một số bài thơ có sử dụng