Có 1 kết quả:

địa bản

1/1

địa bản

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

nền nhà, sàn nhà