Có 1 kết quả:

địa xác

1/1

địa xác

phồn thể

Từ điển phổ thông

lớp vỏ Trái Đất