Có 1 kết quả:

địa điểm

1/1

địa điểm

giản thể

Từ điển phổ thông

địa điểm, nơi, chỗ, vị trí