Có 1 kết quả:

địa bàn

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Ngày xưa chỉ la bàn.
2. Ngày xưa nhà thuật số gọi mười hai thần phương vị dưới đất là “địa bàn” 地盤.
3. Nền móng xây cất. ◇Chu Tử ngữ loại 朱子語類: “Như nhân khởi ốc tương tự, tu tiên đả cá địa bàn” 如人起屋相似, 須先打箇地盤 (Quyển thập tứ).
4. Phạm vi dùng làm cơ sở hoạt động. ◎Như: “na lưỡng cá bang phái vị liễu tranh đoạt địa bàn, phát sanh liễu kích liệt đích giới đấu” 那兩個幫派為了爭奪地盤, 發生了激烈的械鬥.
5. Vỏ trái đất. ☆Tương tự: “địa bì” 地皮, “thổ địa” 土地.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vùng đất làm cơ sở, nền móng. Đất hoạt động — Dụng cụ chỉ hướng để đi đường, tức La bàn, trong có cây kim nam châm, lúc nào cũng chỉ hướng nam.