Có 1 kết quả:

địa tô

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Thuế đánh vào ruộng đất.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thuế đánh vào ruộng đất.