Có 1 kết quả:

địa tạng

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Một vị Bồ Tát chuyên cứu độ sinh linh trong địa ngục và trẻ con yểu tử. Có khi “Ðịa Tạng” 地藏 cũng là người được xem là chuyên cứu giúp lữ hành phương xa.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên mọt vị Bồ Tát nguyện cứu vớt chúng sinh.

Một số bài thơ có sử dụng