Có 1 kết quả:

địa hạt

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vùng đất — Vùng đất có ranh giới nhất định.

Một số bài thơ có sử dụng