Có 1 kết quả:

địa diện

1/1

địa diện

phồn thể

Từ điển phổ thông

mặt đất

Từ điển trích dẫn

1. Mặt đất.
2. Đất đai. ◇Tam quốc diễn nghĩa 三國演義: “Tào Tháo thôn tính cương thổ, kim dục phạm vương tử địa diện” 曹操吞併疆土, 今欲犯王子地面 (Đệ tam thập tam hồi) Tào Tháo lấn cướp bờ cõi, nay lại muốn xâm phạm đất đai của ngài.
3. Địa khu, địa phương.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mặt đất.

Một số bài thơ có sử dụng