Có 1 kết quả:

địa diện

1/1

địa diện

giản thể

Từ điển phổ thông

mặt đất