Có 1 kết quả:

trường hợp

1/1

trường hợp

giản thể

Từ điển phổ thông

trường hợp, hoàn cảnh