Có 1 kết quả:

quân phân

1/1

quân phân

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

chia đều, chia bằng nhau

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chia đều, phần nào cũng bằng nhau, không phần nào lớn hơn phần nào.