Có 1 kết quả:

quân phú

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chia của cải đồng đều.