Có 1 kết quả:

quân bình

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ngang nhau, bằng nhau.