Có 1 kết quả:

quân đẳng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

bằng nhau, ngang bằng nhau.