Có 1 kết quả:

quân phú

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

đánh thuế đồng đều.

Một số bài thơ có sử dụng