Có 1 kết quả:

toạ hưởng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ngồi mà nhận, ý nói không làm mà huởng.

Một số bài thơ có sử dụng