Có 1 kết quả:

toạ vị

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chỗ ngồi.