Có 1 kết quả:

kiên định

1/1

kiên định

giản thể

Từ điển phổ thông

kiên định, không thay đổi