Có 1 kết quả:

kiên cường

1/1

kiên cường

giản thể

Từ điển phổ thông

kiên cường, gan dạ