Có 1 kết quả:

kiên trì

1/1

kiên trì

giản thể

Từ điển phổ thông

kiên trì, bền bỉ