Có 1 kết quả:

quynh

1/1

quynh

phồn thể

Từ điển phổ thông

1. đất ở xa ngoài cõi nước
2. ngoài đồng

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Vùng ngoài thành, ngoài đồng, ngoài rừng. § Tức “giao ngoại” 郊外 hay “giao dã” 郊野.

Từ điển Thiều Chửu

① Ngoài đồng, ngoài rừng.

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) Ngoài đồng, ngoài rừng, ngoại ô.