Có 1 kết quả:

ao đường

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chỗ nước tụ, chỗ đất trũng xuống, có nước. Ta cũng gọi là cái Ao.