Có 1 kết quả:

thuỳ mạc

1/1

thuỳ mạc

phồn thể

Từ điển phổ thông

màn trướng, màn che