Có 1 kết quả:

thuỳ diên

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nhõ rãi.

Một số bài thơ có sử dụng