Có 1 kết quả:

lũng đoạn

1/1

lũng đoạn

giản thể

Từ điển phổ thông

lũng đoạn thị trường, dựa vào ưu thế trên thị trường để làm lợi