Có 1 kết quả:

hình trạng

1/1

hình trạng

phồn thể

Từ điển phổ thông

hình dạng, hình thù