Có 1 kết quả:

cấu nê

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ghét, chất bẩn đóng trên da.