Có 1 kết quả:

viên y

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chỉ các tảng rêu mọc bám mặt tường, như cái áo của bức tường.

Một số bài thơ có sử dụng