Có 1 kết quả:

ai cập

1/1

ai cập

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

nước Ai-cập

Từ điển trích dẫn

1. ☆Tương tự: “ai cập” 哀及.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên một nước ở Bắc Phi, có nền văn minh rất sớm, trước là thuộc địa của Anh quốc ( egypte ).